(1)
จันเรือน จ.; นามบุญเรือง ส. .; ลี้จากภัย ท. .; โสภากุล ร. . ความเชื่อเรื่องบุญ-บาปที่มีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศึกษาอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง. NL.BDC.J 2022, 11, 120-132.