(1)
บำบัด ถ. .; ชัยปะละ อ. .; เกียรติบุตร ร. . เครือข่ายชุมชนจันจว้ากับการจัดการทุนทางประวัติศาสตร์ กรณีศึกษา วัดป่าหมากหน่อ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย. NL.BDC.J 2022, 11, 195-208.