(1)
พระครูโสภณกิตติบัณฑิต; แก้วทันคำ ค. . การเสริมสร้างเครือข่ายจิตอาสาวิถีพุทธแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่เชิงสร้างสรรค์ของชุมชนตำบลกาญจนา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่:. NL.BDC.J 2022, 11, 133-146.