(1)
บุญนัด ม. . แนวโน้มระบบประชาธิปไตยในสังคมไทย. NL.BDC.J 2022, 11, 209-223.