(1)
วงค์วัน ห.; วงค์วัน ว. .; พรนิมิตร จ. . . ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารวิชาการระดับสาขาวิชาของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดลำปาง. NL.BDC.J 2023, 12, 1-13.