(1)
เกษจ้อย ส.; ทะสา พ. .; ไร่สงวน พ. .; ศรีภา ป. .; อบปิ่น ว. . ขวัญและกำลังใจในการศึกษาของนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19. NL.BDC.J 2023, 12, 52-67.