(1)
มาลัยศรี เ. . .; พงศ์สุภากุล อ. . .; สุธีดวงสมร จ. . .; ศิริรัตนพรรณ์ พ. . .; มะโหฬาร ว. .; ตั้งสีฟ้า ด. . .; จารุจินดา บ. . . การนำเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติในชุมชนบ้านหัวอ่าว หมู่ที่ 5 ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม. NL.BDC.J 2023, 12, 14-27.