(1)
สุขหมื่น ช. . .; ราญสระน้อย ท. .; ปูรานิธี ฉ. .; วณิชธนานันต์ ฉ. .; รุจิธำรงกุล ว. .; ลักขณาภิชนชัช ท. .; เบียดนอก ช. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี. NL.BDC.J 2023, 12, 28-40.