(1)
สวนแก้ว จ. . .; กัลยาณมิตร ร. .; ลักขณาภิชนชัช ท. .; ศิรืรัตนพรรณ์ พ. .; ใจสม พ. .; ฉิมคล้าย น. .; ศิริภัทรโสภณ ศ. . คุณลักษณะผู้นำท้องถิ่นที่ประชาชนคาดหวังในจังหวัดอุทัยธานี. NL.BDC.J 2023, 12, 159-176.