(1)
ฟองคำ เ. .; สํวโร พ. . การเสริมสร้างเครือข่ายจิตอาสาวิถีพุทธในการพัฒนาพื้นที่เชิงสร้างสรรค์ของชุมชนตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่. NL.BDC.J 2023, 12, 83-94.