(1)
อิศรางกูร ณ อยุธยา อ. .; ปิณฑะแพทย์ ส. .; บุณยโสภณ ธ. . การพัฒนารูปแบบศักยภาพของหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี เพื่อคุณภาพการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล. NL.BDC.J 2023, 12, 95-112.