(1)
ขยันหา ม. .; ปิณฑะแพทย์ ส. .; วิเศษศรี ว. การพัฒนารูปแบบการบริหารการให้บริการในธุรกิจที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงวัย. NL.BDC.J 2023, 12, 113-129.