(1)
พุทฺธสาวโก พ.; วงศ์จำปา พ. .; วิเศษ ส.; โปธาฤทธิ์ น. . องค์ความรู้ด้านการเมืองกับกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดพะเยา. NL.BDC.J 2023, 12, 130-143.