(1)
แก้วโพนงาม ณ. การเมืองการปกครองไทยในจังหวัดชัยภูมิ. NL.BDC.J 2023, 12, 177-192.