(1)
วรกิตติ พ. . .; คิดอ่าน ธ. บทบาทของพระราชธรรมาลังการกับการพัฒนาสังคมตามหลักสัปปุริสธรรม ๗. NL.BDC.J 2023, 12, 209-218.