(1)
กัลยา ศ. .; จันทร์จิรา นันตา. ความต้องการพัฒนาสมรรถนะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาสำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัย. NL.BDC.J 2023, 12, 193-208.