(1)
พลาพล ณ. .; บุณยโสภณ ธ.; ปิณฑะแพทย์ ส. . การพัฒนารูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้เกษียณอายุงาน ในธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ. NL.BDC.J 2023, 12, 1-16.