(1)
สุระรินทร์ พ.; ไชยเหมวงศ์ ธ. .; พระครูวรวรรณวิฑูรย์; อธิจิตฺโต พ. . ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดความสมดุลของเหลาจื้อ. NL.BDC.J 2023, 12, 250-262.