(1)
วงศ์ษา ก. .; หมื่นแจ่ม ส. . การศึกษาสภาพการดำเนินงานห้องสมุดสู่มาตรฐานของโรงเรียนดอนชัยวิทยา อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน. NL.BDC.J 2023, 12, 46-58.