(1)
ชาวบ้านเกาะ น. .; ปิณฑะแพทย์ ส. .; เชียรชนะ ช. . รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานของพนักงานในอุตสาหกรรมยานยนต์. NL.BDC.J 2023, 12, 87-102.