(1)
จันทวงสิน ม. .; ปัญญาดี เ. .; ผาเจริญ ว.; เสมมณี อ. ปัจจัยการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เข้าในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด-19. NL.BDC.J 2023, 12, 59-72.