(1)
ปันลำ จ.; เรือนตุ่น ก. . การจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของวัดและชุมชน ในตำบลพระบาทตามแนวพระพุทธศาสนา. NL.BDC.J 2023, 12, 103-115.