(1)
ศรีใจวงศ์ ณ. .; เหล็งพั้ง ภ. .; เทพปินตา พ. . การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อ ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง. NL.BDC.J 2023, 12, 73-86.