(1)
ลือดัง โ. . .; จตุรพรประสิทธิ์ ช. แรงจูงใจการศึกษาหลักสูตรโปรแกรมภาษาอังกฤษ: พัฒนาการศึกษาของ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์. NL.BDC.J 2023, 12, 146-161.