(1)
หีตอักษร ย. .; ธรรมพิทักษ์ ส.; อนันทนาธร อ. . ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเลอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี. NL.BDC.J 2023, 12, 162-176.