(1)
มหาศักดิ์สวัสดิ์ ร. .; ทาวะรมย์ อ. . ผลกระทบจากการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) ต่อประชาชนในพื้นที่ ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง. NL.BDC.J 2023, 12, 205-222.