(1)
กิตฺติเวที พ. .; ณ พิกุล ศ. การศึกษาแนวทางการเผยแผ่ธรรมะแก่ชาวต่างชาติของพระนิสิต วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย. NL.BDC.J 2023, 12, 177-189.