(1)
กุลสวัสดิ์ ธ. .; พ่วงเถื่อน ภ. . ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรเทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี. NL.BDC.J 2023, 12, 190-204.