(1)
กิตฺติวํโส พ.; ฟองจันตา พ. . การประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมในการปฏิบัติงานของผู้ใหญ่บ้าน. NL.BDC.J 2023, 12, 263-273.