(1)
พระครูวรวรรณวิฑูรย์; สุระรินทร์ พ.; สารบรรณ ส. .; สุทธะ ช. . อัตลักษณ์ด้านประเพณีที่สำคัญของเมืองพะเยา. NL.BDC.J 2023, 12, 235-249.