ดวงใจ ณ.; มั่งคั่ง ช. .; วรรณไพศาล เ. . การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ เรื่องประวัติศาสตร์เมืองลำปาง เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกวัฒนธรรมท้องถิ่นของนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง . วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, Lampang, Thailand, v. 10, n. 1, p. 126–136, 2021. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/251554. Acesso em: 22 พ.ค. 2024.