พันธ์ศุภะ ณ.; ประสงค์สุข ค. การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การพัฒนาโครงการพัฒนาครูประถมศึกษาในมิติคู่พัฒนา. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, Lampang, Thailand, v. 9, n. 3, p. 156–169, 2020. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/251598. Acesso em: 22 พ.ค. 2024.