สุวณฺโณ พ. .; อุตฺตโร พ.; วชิรเมธี พ. รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะหลักของครูตามหลักกัลยาณมิตรธรรม ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 4. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, Lampang, Thailand, v. 9, n. 2, p. 14–25, 2020. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/251643. Acesso em: 22 พ.ค. 2024.