วรเวก ส. รูปแบบบริหารการพัฒนาครูเพื่อสร้างนักเรียนให้เป็นคนดี. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, Lampang, Thailand, v. 9, n. 2, p. 26–39, 2020. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/251644. Acesso em: 23 พ.ค. 2024.