คงประพันธ์ น.; เผือกฟัก ส.; ช่วยเพล พ. ความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับศาลเจ้าของชุมชนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, Lampang, Thailand, v. 9, n. 2, p. 40–51, 2020. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/251645. Acesso em: 23 พ.ค. 2024.