ดูฮาเมลน์ พ. น. . การพัฒนาศักยภาพมรดกทางประวัติศาสตร์ของเมืองเก่าสงขลาเพื่อเพิ่มมูลค่าในรูปแบบของการท่องเที่ยวเมืองเก่า. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, Lampang, Thailand, v. 9, n. 2, p. 52–64, 2020. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/251647. Acesso em: 22 พ.ค. 2024.