โอบอ้อม ส. การเสริมสร้างจิตพฤติกรรมการเป็นพลเมืองที่ดีในสังคมประชาธิปไตย ของนักเรียนในจังหวัดนครปฐม. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, Lampang, Thailand, v. 9, n. 2, p. 65–77, 2020. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/251649. Acesso em: 22 พ.ค. 2024.