ทูลธรรม พ. การพัฒนาแนวทางการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านเรื่องเล่า กรณีศึกษา ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, Lampang, Thailand, v. 9, n. 2, p. 78–90, 2020. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/251651. Acesso em: 23 พ.ค. 2024.