บุญอินทร์ เ.; ถิ่นบางเตียว โ.; เครือนวล ช. เครือข่ายอำนาจและการสะสมทุนในจังหวัดชัยนาท: วิเคราะห์ในเชิงเศรษฐศาสตร์การเมือง. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, Lampang, Thailand, v. 9, n. 2, p. 119–135, 2020. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/251654. Acesso em: 23 พ.ค. 2024.