เลขะกุล ก.; ชิ้นฟัก น. บทบาทหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ ประชาชนในเขตอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, Lampang, Thailand, v. 9, n. 2, p. 136–151, 2020. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/251656. Acesso em: 22 พ.ค. 2024.