จงไกรจักร์ พ.; ศิริชัยศิลป์ เ. การพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมความสามารถในการบริหารจัดการขยะอย่าง สร้างสรรค์ โดยใช้การคิดเชิงออกแบบ. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, Lampang, Thailand, v. 9, n. 2, p. 152–166, 2020. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/251657. Acesso em: 22 พ.ค. 2024.