เกตุวีระพงศ์ พ. การจัดการองค์ความรู้อาหารพื้นบ้านยอดนิยมเพื่อเสริมสร้าง สุขภาพของผู้สูงอายุ เขตภาคเหนือตอนบน. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, Lampang, Thailand, v. 9, n. 2, p. 167–182, 2020. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/251661. Acesso em: 22 พ.ค. 2024.