วิชัยดิษฐ์ ณ.; ชัยรัตน์ ผ. ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, Lampang, Thailand, v. 9, n. 2, p. 183–192, 2020. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/251662. Acesso em: 23 พ.ค. 2024.