ดีเยี่ยม พ. บทบาทพระสงฆ์กับความสำเร็จในการบริหารเชิงระบบในองค์กรศาสนา. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, Lampang, Thailand, v. 10, n. 2, p. 241–252, 2021. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/251964. Acesso em: 23 พ.ค. 2024.