ปุริมาตร พ. การศึกษาความเครียดของผู้สูงอายุในจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดชัยภูมิ. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, Lampang, Thailand, v. 11, n. 1, p. 181–194, 2022. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/255432. Acesso em: 25 พ.ค. 2024.