รักชาติ ๋. ความเป็นเกษตรกรผู้ประกอบการบนพื้นที่สูงของชาวกะเหรี่ยงในอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, Lampang, Thailand, v. 11, n. 1, p. 36–54, 2022. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/257132. Acesso em: 26 พ.ค. 2024.