ศรีปรัชยานนท์ ส. สัญญะยันต์เทียนในวิถีชุมชนล้านนา: สัญญะยันต์เทียนในวัฒนธรรมล้านนา. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, Lampang, Thailand, v. 11, n. 1, p. 231–247, 2022. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/257195. Acesso em: 25 พ.ค. 2024.