กระจ่างแจ้ง เ. กลไกการตลาดขมิ้นพันธุ์แดงสยามกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว: ศึกษากลไกการตลาดของขมิ้นพันธุ์แดงสยามของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, Lampang, Thailand, v. 11, n. 1, p. 71–87, 2022. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/257249. Acesso em: 25 พ.ค. 2024.