เกษจ้อย ส. การเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, Lampang, Thailand, v. 11, n. 1, p. 1–16, 2022. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/257420. Acesso em: 26 พ.ค. 2024.