ชัยภูมิ อ. การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตและการปรับตัวของชาวนาในพื้นที่ จังหวัดกาฬสินธุ์ : กรณีศึกษาตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, Lampang, Thailand, v. 11, n. 1, p. 55–70, 2022. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/257666. Acesso em: 18 พ.ค. 2024.